Čistič SPA 0,5l

Čistič SPA 0,5l

Tekutý prípravok na čistenie cirkulačného obehu SPA a vírivých vaní.
Cena
Cena: 11,50 €
Predajná cena bez DPH: 9,58 €
DPH: 1,92 €
Balenie Tooltip kg

Popis

V cirkulačnom okruhu SPA a vírivých naví sa môžu usadzovať zvyšky mydla, vodného kameňa, rias a ďalšie drobné čiastočky znečistenia. Tieto usadeniny vytvárajú film, ktorý je živnou pôdou pre množenie baktérií. ČISTIČ SPA a vírivých vaní čistí vnútorný cirkulačný systém a potrubie vašej vane. Pravidelná údržba týmto prípravkom predĺži životnosť vnútorného systému vašej SPA a vírivej vane. 

Vzhľad a zloženie: Bezfarebná kvapalina voľne miečateľná s vodou. Kyselina fosforečná 78% (CAS.7664-38-2), (UN1805), 23g/100g, ďalej obsahuje Sodium 2-ethylhexyl sulfate 4105 (CAS.126-92-1), 3,5g/100g, Kyselina šťavelová (CAS.6153-56-6) 3g/100g, Isopropylalkohol (CAS.67-63-0), (UNI12149), 3g/100g

Pôsobenie: Prípravok ČISTIČ SPA a vírivých vaní odstraňuje bio-film, čistí potrubie a cirkulačný systém. Eliminuje nepríjemné pachy. 

Návod na použitie: Pre SPA a vírivé vane postupujte podľa návodu výrobcu. V prípade modelu bez automatického čistiaceho systému odpusťte codu na cca 10% objemu nad vpusť. Potom do vody aplikujte 50ml prípravku a nechajte 10-15 minút cirkulovať. V prípade modelu s automatickým systémom nadávkujte prípravok do nádržky na to určenej a nechajte prebehnúť čistiaci cyklus. 

Dávkovanie: 50ml/100l vody. SPA a vírivé vane čistite po každej výmene vody. 

Opatrenia pre bezpečné zaobchádzanie: Pri práci s prípravkom nejedzte, nepite a nefajčite. Používajte vhodný ochranný odev, znečistený odev vymeniť. Zamedziť styku s kožou a očami. Používať len v dobre vetraných priestoroch so zaisteným prívodom čerstvého vzduchu, alebo s dostatočnou ventiláciou. Po skončení práce si umyť ruky. Dbať na zákonné predpisy o ochrane a bezpečnosti práce. 

Skladovanie: Nádoby uchovávajte tesne uzatvorené na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste. Skladovať vo zvislej polohe, aby sa zabránilo únikom a úkvapom. Uchovávať oddelene od potravín, krmív a liekov.

KÚPIŤ

Recenzie

Zatiaľ tu nie je žiadna recenzia.